agreeable Tw-nk 19yo Strokes His admirable 10-Pounder